TECHNICKÝ LIST

ABS - bednící a tsnící kíový plech

K bednní jednotlivých zábr betonáe desky i stny


DRUH:

Kíový profil je vyroben ze 150 mm širokého a 1,0 mm tlustého erného plechu bn dodávané délky 2 m. Na plechu je oboustrann nanesena lepící vrstva bitumenového materiálu modifikovaného kauukem (Köster CFR 1) o tloušce 0,5 mm. Lepící vrstva je oboustrann chránna krycí fólií. Uprosted šíky bitumenového plechu jsou bodov navaené profilované plechy z  drovaného plechu. Profily jsou kratší ne bitumenový plech o 7 cm na kadé stran. Volné konce bitumenového plechu slouí ke spojování - slepování dalších díl.

POUITÍ:

K bednní jednotlivých zábr betonáe desky i stny. Bitumenový tsnící plech uprosted zabezpeuje utsnní pracovní spáry v míst napojení desky nebo stny

VÝHODY:

jednoduchá instalace
dokonalé utsnní i pi vyšším tlaku vody
tsnní spáry okamit po zatíení konstrukce vodou
neme dojít k pedasnému bobtnáníTechnick daje:

BZE:

Plech 150 mm široký a 1,0 mm tlustý. Délka 2,0 m. Výška profilu je konstruována individuáln na základ vzdálenosti mezi horní a dolní armaturou betonované desky (stny).
Na plech je oboustrann nanese lepící vrstva bitumenového materiálu modifikovaného kauukem (Köster CFR 1) o tloušce 0,5 mm.
Lepící vrstva je chránna fólií, která se snímá a bezprostedn ped zabetonováním.

BARVA:

erná

HYGIENICK NEZVADNOST:

vhodné pro studenou pitnou vodu

PDRNOST K BETONU:

0,60 N/mm2

SKLADOVN:

minimáln 18 msíc bez zmny vlastností
skladování v suchých a chladných podmínkách

BALEN:

jednotliv


CERTIFIKT:

TZÚS Praha, . 010-038033; ETA


Instalace:

smr betonáe

vyztuení vnjší stny


 1. Na vnitních dílech tsnících plech odstranit krycí fólii.
 2. Vloit plech mezi spodní a horní výztu základové desky do míst, kde je poadován konec zábru betonáe. Vyklenutí profilu plechu je smrem do betonované ásti.
 3. Upevnit první díl vázacím drátem pes otvory v drovaném profilovém plechu na armaturu. Pipevnit díl k horní i dolní výztui.
 4. Vnjší prouky krycí fólie nakonci plechu stáhnout cca 10 cm tak, aby bylo moné piloit další díl.
 5. Další díl bednícího plechu piloit s pesahem 7 cm a pevným stlaením spojit s dílem pedchozím.
  POZOR: dávat pozor na to, aby bylo celé spojení dobe slepeno.
 6. Nasunout na spoj dvou díl styné svorky ze strany vnitní i vnjší
 7. Vnjší prouky krycí fólie znovu nalepit pes styné plochy a svorku.
 8. Postupovat v instalaci dalších díl bednících plech stejným zpsobem.
 9. Po provedení montáe bednících plech mezi výztuí provést zafixování konstrukce na vnjší stran svislými dráty z výztue umístnými ve vzdálenosti 70 cm od sebe a zajištnými vázacím drátem v místech horní a dolní výztue
 10. Vnjší prouky krycí fólie mohou být odstranny teprve ped betonáí další ásti, aby nemohlo dojít ke sníení úinnosti pilnavé vrstvy.