TECHNICKÝ LIST

AQUASTOP

Bentonitové bobtnající tsnní


DRUH:

Bentonitové bobtnající tsnící pásy, které pi styku s vodou zvtšují svj objem – bobtnají

POUITÍ:

Pro utsnní pracovních, tlakových a technologických spár betonových a elezobetonových vodotsných konstrukcí. Pro utsnní prostup potrubí a prvk prostupujících betonové a elezobetonové vodotsné konstrukce.

VÝHODY:

zvtšování objemu
bobtnání ve styku s vodou
injektá spáry
dokonalé utsnní i pi vyšším tlaku vody
jednoduchá instalace


Technické údaje:

SLOEN MATERILU:

bentonit sodný modifikovaný butyl kauukem

BARVA:

erná, zelená

SCHOPNOST BOBTNN:

víc jak 100 %, max. 500 % v závislosti od média ve kterém se nachází
AQUASTOP - 2025 utsní tlak a 40 m vodního sloupce

ROZMRY:

AQUASTOP - 2025 - 20 x 25 mm
AQUASTOP - 2015 - 20 x 15 mm
AQUASTOP - 1510 - 15 x 10 mm
AQUASTOP - 2005 SK - 20 x 5 mm má samolepící vrstvu, pro utsnní prostup

HMOTNOST:

800 g/m - AQUASTOP - 2025

SKLADOVN:

minimáln 18 msíc bez zmny vlastností - skladování v suchých podmínkách

BALEN:

AQUASTOP - 2025 - 30 m (6 rol po 5 m) v balení
AQUASTOP - 2015 - 30 m (6 rol po 5 m) v balení
AQUASTOP - 1510 - 80 m (8 rol po 5 m + 5 m) v balení
AQUASTOP - 2005 SK - 90 m (6 rol po 15 m) v balení
Upevovací míka - 30 m v balení

ALTERNATIVN UPEVNN:

lepící a vyrovnávací tmel Quellbandkleber

TVRDOST SHORE A:

12 Shore A


Instalace:

AQUASTOPu - bentonitového bobtnajícího tsnní je jednoduchá a asov nenároná.
Profil se instaluje pokud je to moné do stedu betonové ásti tak, aby krytí na obou stranách bylo min. 8 cm. Vzájemné spojení dvou ástí se provádí na tupo, piem ani vzájemné pekrytí nemá negativní vliv.

Upevnní tsnní se provádí pomocí kovové krycí míky, která se pipevní ocelovými hebíky ve vzdálenosti cca 25 cm. Míka má za úkol zajistit celoplošný kontakt s podkladem a mechanicky chránit profil ped poškozením pi betonái.

Alternativním upevnním na podklad je Quellbandkleber – vyrovnávací a upevovací tmel. Pi tomto zpsobu instalace je potebné vytlait na podklad dostatené mnoství tmelu, do kterého je vtlaen profil tak, aby tmel mírn vytékal po stranách.
K dokonalému ztuhnutí tmelu dochází a po 6. hodinách pi teplot cca 20°C. Pi niších teplotách je nutno poítat s delší dobou tuhnutí.

AQUASTOP by neml být vystaven ped betonáí kontaktu s vodou po dobu delší jak 24 hod. Po této dob dochází k bobtnání celého objemu tsnní.